Гражданско образование

Още от самото си създаване, Сдружението се вълнува от темите за детските и човешките права, мнението на младите хора и зачитане достойнството на различни групи от хора – деца и младежи със затруднения, деца в различен риск, възрастни хора с увреждания и др.

Правата на децата”, „Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина”, „Младите хора – ключ за устойчиво развитие” и „Младите хора – ключ към бъдещето” са имената на няколко проекта, чрез които деца, младежи и възрастни имаха възможност да разберат повече и да дискутират по теми като толерантност и недискриминация, детски и човешки права, лидерство и работа в екип, дарителство и доброволчество, мобилизиране на местни ресурси и организиране на дарителски събития.

47 младежи от 5 училища в общините Бяла Слатина и Оряхово участваха в Младежка програма „Да работим заедно” в периода 2015 – 2019 г. Част от тях взеха участие в създаването на Общински младежки парламенти в двете общини.

В множество събития в подкрепа на Обществения фонд в Бяла Слатина активно се включваха Тедислава Янкова, Моника Петрова, Евелина Димитрова, Бети Асенова, Емануела Михайлова и Рени Младенова.

Доброволци от Сдружението участват в Младежка мрежа „Мегафон” на Национална мрежа за децата, където заедно с младежи от цялата страна работят за това гласът на децата да бъде чут от възрастните!